Continuïteit restauratieonderwijs geborgd met OCW-subsidie

21-6-2023 | Staatssecretaris voor Cultuur Gunay Uslu geeft het NCE in haar beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Erfgoed een mooi compliment: “Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) heeft zich met ondersteuning vanuit OCW – samen met verschillende restauratiebranches – succesvol getoond in het realiseren van restauratieopleidingen. Om deze scholing te borgen, zet ik de subsidie aan het NCE voort.” Tot en met 2027 stelt de staatssecretaris 2 miljoen euro beschikbaar.

Haar besluit motiveert de staatssecretaris als volgt in haar brief aan de Tweede Kamer: “Voor de instandhouding van monumenten is het op peil brengen en houden van de kwaliteit van onderhouds- en herstelwerkzaamheden essentieel. Dat vraagt om voldoende aanwas van vakspecialisten op alle niveaus. Ook de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten, red.) wijst hierop.”

Voor, door en met de restauratiebranches

Van 2017 tot op heden volg(d)en ruim 350 studenten bij het NCE een opleiding, een basistraining of een studiemodule in één van de elf vakdisciplines of vakdiscipline overstijgende onderwerpen. Hiervoor hebben we in samenwerking met de restauratiebranches lesstof ontwikkeld. Daartoe beperkte de samenwerking zich overigens niet: vanuit de gespecialiseerde bedrijven van de verschillende restauratiebranches konden we ook docenten voor onze opleidingen betrekken. En de bedrijven tonen hun ambities en verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteitsborging door te investeren in de vakkennis en het vakmanschap van hun medewerkers. Ook blijven we de klankbordgroepen, die hebben meegedacht bij het ontwikkelen van de lesstof, betrekken bij het actueel houden van de lesstof en andere ontwikkelingen rondom de opleidingen. 

Ook steun voor de Stichting ERM

De staatssecretaris zet in op continuïteit: “Voor het verder bestendigen van de toekomst van het restauratieonderwijs blijf ik in gesprek met partijen in het veld, waaronder de restauratie-aannemers en de belangrijkste specialistische branches. Hiernaast ondersteun ik de sector via de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) om ervoor te zorgen dat de door de sector opgestelde kwaliteitsnormen actueel blijven en breed gekend en toegepast worden.” 

Inzicht: erfgoed is mensenwerk

In een tweede brief aan de Tweede Kamer over Verkenning financiering monumentenzorg schrijft de staatssecretaris: “Hoewel de verkenning vooral over geld gaat, zijn het natuurlijk mensen, die voor monumenten zorgen. Zij geven het verleden door aan volgende generaties. Dat doen eigenaren materieel door de monumenten in stand te houden. Maar ook immaterieel door verhalen te vertellen en vakmanschap in stand te houden. Denk aan de specialisten, die met hun ambachten nodig zijn om kwalitatief goed onderhoud uit te voeren, zoals rietdekkers, steenhouwers en glazeniers. Denk ook aan molenaars en andere vrijwilligers, die zich inzetten voor het levend houden van monumenten. Ik zie hier dan ook een link met het verdrag van FARO dat ik ga ondertekenen. De komende tijd neem ik dat als belangrijk inzicht mee bij het vervolg van mijn verkenning: erfgoed is mensenwerk.” Daar zijn we het hardgrondig mee eens.

Beide brieven zijn hier te downloaden:

Nieuwsgierig naar de NCE-opleidingen en -studiemodules? 

Kijk voor meer informatie hier: NCE-ERFGOEDOPLEIDINGEN/-MODULES

Fotobijschrift: Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu (foto: Martijn Beekman).