Kwaliteit, vakmanschap en ondernemerschap

23-5-2019 | Het NCE borgt in alle nieuwe restauratieopleidingen de kwaliteitsnormen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Zowel NCE als Stichting ERM werken daarnaast nauw samen met de verschillende brancheverenigingen. Logisch om eens met zijn allen rond de tafel te gaan om samen te werken aan het bevorderen van vakmanschap en kwaliteit.

Uit de bijeenkomst van Stichting ERM, de brancheverenigingen en het NCE kwam naar voren dat de branchegroepen een belangrijke rol spelen voor zowel NCE als Stichting ERM en dat beide organisaties graag de input vanuit het werkveld verwerken in de opleidingen en de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen.

Toekomstbestendig ondernemerschap

Om de branchegroepen te ondersteunen bij het vermarkten van hun specialistische kennis en hun rol in het werkproces is de Stichting ERM gestart met een programma ‘Werken aan toekomstbestendig ondernemerschap in Cultureel Erfgoed’. De branchegroepen zijn uitgenodigd mee te denken over de inhoud van het te ontwikkelen programma en om deel te nemen aan de kosteloze pilotfase. De Vakfederatie Rietdekkers, Restauratoren Nederland en de Ondernemersvereniging Glazeniers toonden direct belangstelling. De branches die niet aanwezig zijn, worden apart benaderd om mee te doen.

Opleidingen op maat

Ook bij het ontwikkelen van nieuwe restauratieopleidingen worden de brancheverenigingen uitdrukkelijk uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken zodat het NCE maatwerk in de opleidingen kan leveren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het bepalen van het niveau van de nieuwe opleiding. NCE stemt met het werkveld af of er behoefte is aan een volledige MBO-opleiding of juist een brancheopleiding. Er kan aanleiding zijn om na te denken over een modulaire opbouw. Soms blijkt er behoefte te zijn aan een keuzedeel. In nauw overleg met de branche en met de bedrijven die willen investeren in het vakmanschap van hun vaklieden, organiseert het NCE de nieuwe opleidingen op wisselende locaties in het land. Het NCE is graag bereid om tijdens ledenvergaderingen van branchegroepen een presentatie te komen geven over de activiteiten van de NCE en de ontwikkelingen van opleidingen.

Instroom bevorderen

Om het restauratievakmanschap te behouden moet de instroom van studenten naar de opleidingen worden verbeterd en er moet nagedacht worden over de vraag hoe jonge vaklieden voor het restauratievak behouden kunnen blijven. Het proactief benaderen van bedrijven blijkt een goede manier om studenten te werven, een taak die NCE graag samen met de brancheverenigingen wil oppakken zodat er voldoende leerlingen zijn om de nieuwe restauratieopleidingen ook te kunnen starten. Daarnaast organiseert het NCE onder de vlag Erfgoed op school allerlei kennismakingsmomenten voor leerlingen van het voorgezet onderwijs en studenten van MBO-opleidingen. Instroom is een thema wat blijvend aandacht vraagt en waar verder over nagedacht moet worden.