NIEUW: Het Cultuurfonds ‘Ambachtenstipendium Restauratie’

De Vakgroep Restauratie, VAWR, GA-Platform Restauratie, Nationaal Restauratie Centrum en NCE  hebben in het voorjaar samen met het Cultuurfonds het Ambachtenstipendium Restauratie ontwikkeld. Hiermee wil het Cultuurfonds een bijdrage leveren aan het behoud van restauratievakmanschap. “Dit is een hele mooie manier om zpp-ers en kleine bedrijven te steunen in hun ontwikkeling tot restauratiespecialist”, zegt NCE-er Agnes van Alphen. 

Er is voor gekozen juist de groep van zpp-ers en kleine bedrijven (maximaal 3 fte in uitvoerende functies) te steunen, omdat voor hen de opleidingskosten, in verhouding tot de omzet, fors zijn. Dat zit zo: de NCE-opleidingen worden aangeboden buiten het bekostigde initiële onderwijs (1). Hoewel NCE jaarlijks op een bijdrage in de organisatiekosten vanuit OCW mag rekenen, blijven de opleidingskosten voor de deelnemers, speciaal voor zpp-ers en kleine bedrijven, aanzienlijk. Met het Ambachtenstipendium Restauratie wordt het restauratieonderwijs toegankelijker en groeit het toekomstperspectief in de restauratiesector voor de genoemde doelgroep.

Herwaardering van ambacht 

Het Cultuurfonds wil met het Ambachtenstipendium bijdragen aan de brede herwaardering van ambachten met het doel de instroom in de restauratiesector te bevorderen. Dit belangrijke speerpunt staat, evenals het belang van het borgen van restauratiekwaliteit door vaklieden goed op te leiden, in het rapport Kwaliteit in de monumentenketen (2), waarin zeven aanbevelingen staan voor nieuw rijksbeleid ten aanzien van het gebouwde erfgoed. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat de Vakgroep Restauratie, de VAWR (Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie) en het GA-Platform Restauratie (Gespecialiseerde Aannemers in de restauratie) hebben laten uitvoeren naar de stand van de restauratiekwaliteit in de monumentenketen. 

Behoefte aan restauratieonderwijs blijvend

In de afgelopen 10 jaar zijn vrijwel alle ROC’s in Nederland opgehouden met het geven van restauratie-opleidingen, onder andere omdat het reguliere onderwijs in deze periode veralgemeniseerde. De kleinschalige erfgoedsector heeft echter blijvend behoefte aan gespecialiseerde vakopleidingen voor de verschillende restauratiedisciplines.

Steun vanuit OCW en RCE voor ontwikkeling en organisatie van NCE-onderwijs

Ondersteund door het ministerie van OCW en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de brancheverenigingen van uitvoerende bedrijven en organisaties in de erfgoedsector in 2017 gezamenlijk het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) opgericht. Het NCE heeft voor 12 ambachtelijke erfgoedberoepen opleidingen en 4 studiemodules voor restauratoren van roerend erfgoed ontwikkeld. Inmiddels kan het NCE rekenen op zo’n 200 deelnemers per jaar.

Het Ambachtenstipendium Restauratie in het kort

  • In het studiejaar 2023-2024 stelt het Cultuurfonds €50.000,- beschikbaar voor het Ambachtenstipendium. We verwachten met dit prachtige bedrag 20 tot 35 deelnemers tegemoet te kunnen komen in hun studiekosten.
  • Deelnemers aan NCE-opleidingen ontvangen een vaste bijdrage van €1.750,- (ongeacht welke opleiding). Deelnemers aan NCE-studiemodules ontvangen 50% van de opleidingskosten van de betreffende module. Bekijk het NCE-onderwijsaanbod hier: NCE-opleidingen/-modules. 
  • De uitvoering van het Ambachtenstipendium Restauratie ligt bij het NCE. Als de inschrijving voor een NCE-opleiding/-studiemodule na een intake vanuit NCE definitief is geworden, stelt NCE vast of de betreffende deelnemer voldoet aan het selectiecriterium.


De omschrijving, voorwaarden en werkwijze rond het stipendium zijn vastgelegd in het Reglement Ambachtenstipendium Restauratie (download pdf)
Klik op de link voor meer informatie over het Cultuurfonds

Voetnoten

(1) Tot het initiële onderwijs behoort het voltijdonderwijs dat mensen volgen voordat ze bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreden, zoals het basisonderwijs, het voltijd voortgezet onderwijs en aansluitende vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

(2) Het rapport Kwaliteit in de monumentenketen is hier te lezen: https://www.vakgroeprestauratie.nl/doc/Rapport-Kwaliteit-in-de-monumentenketen-kleiner-formaat-DEF.pdf 

Foto: B. Zurcher. 

Publicatiedatum: 13 september 2023.